Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do sekce PŘÍSPĚVKY anebo do ARCHIVU

V květnu 2024 se dožívá „velkých kulatin (90 let)“ br. Ivo Raab – „Jezevec“ z 91. odd. jabloneckých OS „Křišťál“, člen Svojsíkova oddílu, nositel  „Stříbrného bobra“. Se stiskem levice ved. odd. Antonín Wiener – „Mao“. Jablonecké noviny zveřejnily jeho životopis a gratulaci a k jeho oslavě se setkávají členky a členové 91. odd. jabloneckých oldskautů „Křišťál“.

Reportáž ze slavnostního otevření NSP uvádí zajímavé informace. Pozvánka na znovuotevření památníku dne 16. 5. 2024 zde. Skauti a skautky stále mají možnost přispět na obnovu Národního skautského památníku, zasvěcenému československým skautům a skautkám padlým, umučeným a popraveným za I. světové války, za německé okupace a v době komunistické zvůle. Památník byl – od svého slavnostního odhalení dne 10. května 2003 – umístěn v prostorách před hlavní obřadní budovou Krematoria Strašnice až do 23. března 2017, kdy došlo k jeho odstranění (v rámci revitalizace prostoru a následném pronájmu pozemku Ministerstvem obrany), a to bez možnosti návratu na původní místo. Nyní se připravuje projekt opětovné instalace nedaleko původního místa … celá historie zde a vyhlášení sbírky! Sbírka na obnovu Národního skautského památníku přinesla brzo již více než 60% potřebné částky, a tak mohly započít výkopové práce na novém prostoru – viz: https://sovf.cz/zapisnik/obnova-narodniho-skautskeho-pamatniku-zapocala/.

 

Nazdar, posílám fotolist z družinovky Hanácké družiny SO na skautském institutu v Olomouci. Po zahájení skautskou hymnou jsme vzpomněli na sestry a bratry, kteří odešli k věčnému táborovému ohni. Rádce br. Šobr – Fil přečetl některé zajímavé pasáže z Táborového deníku Jiřího Wolkera, skauta z Prostějova jako zamyšlení. Následovalo seznámení účastníků schůzky se zážitky VSJ, který se konal v Olomouci, i s tím, která usnesení byla VSJ schválena (mezi nimi i to o bezpečnosti – alkohol na skautských akcích). Dále bylo seznámení s programem 7. Národního jamboree KD v Bělči u Hradce Králové, které bude začátkem června a zatím je přihlášeno jen 36 zájemců; program je zajímavý a je přizpůsoben R+R, kteří ze svých roverských kmenů, ve vyšším věku, přecházejí do klubů KD. Dále se projednal program společné schůzky Hanácké a Zlínské družiny v Šumperku, která je navržena v půlce června. Pak už jen debata a zakončení družinovky skautskou hymnou. Tisknu levici, J. Frič – Norek.

 

Charitativní sbírka Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize –  sbírka Pomozte dětem a Kuře je opět aktuální. Sbírka podporuje děti a mladé lidi, kteří nejsou starší 18 let věku, žijí na území České republiky a jsou jakýmkoli způsobem ohroženi či znevýhodněni.

Vánoční období skončilo 6. ledna – na Tři krále; sbírka konaná Charitou po celé republice je jistě hodna stálé pozornosti. Je potěšující, že vedle jiných charitativních akcí Tříkrálová sbírka zdárně pokračuje a má stále dost dárců po celý rok.

Kdo má raději smluvené slovo, uvítá, že br. Miroslav Doubrava – Akela, člen SO, vydává podcasty „Z Vlčáckého doupěte“. Zveřejnil např. již 3. pokračování k historii Svojsíkova oddílu (kterou máme zde na webu SO v písemné podobě). Odkaz zde: https://podcasters.spotify.com/pod/show/miroslav-doubrava/episodes/52–Svojskv-oddl-3–dl-e2bu2ns?fbclid=IwAR2b3X-kLBiJPdEZP8aWX-Q7nvqdIXUwzmAymigP4Mx3EVcxJHjEGUs0an4. Zprávu podává br. Aleš Cepek – Kšanďák, 10. Plajnerova družina SO.

Br. Jirka Wasserbauer – Kim, rádce Východočeské družiny, informuje, že Východočeská družina Svojsíkova oddílu odhalila 20. května 2023 svému zemřelému rádci a velkému skautovi Luboru Šušlíkovi – Billovi, nositeli „Řádu stříbrného vlka“, k jeho nedožitým devadesátým pátým narozeninám pamětní kámen na Zemské bráně v údolí „Hřmících vod“ Divoké Orlice. 

Zajímavé informace: br. Jiří Čejka – Péguy se mj. na základě úvah br. Velena Fanderlika (zde text ke stažení) uvádí, že B-P mohl znát dílo J. A. Komenského a uplatnit je v duchovním rozměru i v praktické náplni skautského hnutí. Zároveň se br. Péguy domnívá, že Komenského pedagogické i další spisy pravděpodobně znal také Ernest Thompson Seton, druhá nejvýznamnější osobnost s podílem na vzniku světového skaut. hnutí. Setonovy občasné studijní pobyty v Britském muzeu a brit. knihovnách, kam zajížděl z Ameriky, ho mohly přivést až ke Komenskému. Br. Jiří Čejka – Péguy, ŘSV zpracoval také text o skautech komunistech, o vlastním přístupu k jejich roli při zákazech i obnovování Junáka i obecně k důvodům, proč poslední platné usnesení o nepřípustnosti jejich členství ve Svojsíkově oddíle stále uznává jako správné. Ke vzniku klubů OS zpracoval br. Péguy zvláštní text.

Vzpomínejme: Miloš Seifert a Miloš Maixner hned po prvním desetiletí skautingu v Čechách vydali Kapesní knížku českých junáků, což byl vedle publikací A. B. Svojsíka potřebný počin. Řada nejstarších členů, ale i členek, tuto knížku ještě mají … jako v kraji Přemysla Oráče, odkud je přivěšená kopie.

Skautský institut je zřízen Junákem – českým skautem. Existuje proto, aby pečoval o paměť skautingu, popularizoval ji a zpřístupňoval ji k bádání. Nezůstává ale jen u minulosti a ptá se, jakou stopu nechává skauting na světě. Vytváří prostor pro setkávání, debatu a hledání nových impulsů – jedním z těch nejnovějších je SVITLO, prostor, který se věnuje pomoci Ukrajině.

Podporu Ukrajině organizuje také Junák a rovněž informuje zde. Skauting na Ukrajině má stejně dlouhou tradici jako u nás, s kořeny v roce 1912. Před druhou světovou válkou, kdy bylo součástí Československa i území Zakarpatské Ukrajiny (tzv. Podkarpatská Rus), se činnost skautů z organizace Plast prolínala i s historií československého skautingu. Po rozpadu Sovětského svazu a vzniku samostatné Ukrajiny bylo skautské hnutí Ukrajiny oficiálně obnoveno až  sněmem dne 27. března 2007), do  WOSM byla národní skautská organizace přijata v červenci 2008. 

Skautský archiv (skautskyinstitut.cz) pečuje kromě dokumentů a knih i o velké množství předmětů muzejní povahy. Ale přesto některé z nich schází. Nyní hledá pro výstavní účely skautské kroje, především košile, z let 1914-1970. Ať chlapecké či dívčí, bez nášivek a odznaků nebo s nimi. Za tyto dary bude SA velmi vděčný a věří, že kroje se stanou ozdobou mnoha skautských výstav. Za SI-SA předem děkuje Roman Šantora-Bobo (pro komunikaci: archiv@skautskyinstitut.cz).

Po dlouhé době vyšlo už třetí vydání Základů junáctví. Snad o ně bude větší zájem než tomu bylo v roce 1991. Tehdy se dosti výtisků neprodalo a hrozilo, že budou dány do sběru. No, cena je vysoká. Ale na straně druhé je asi o trochu lepší finanční situace středisek. A je to i tradice, jak se dočteme v dokumentu. Zdravím a přeji pěkné dny, Jaroslav Frič-Norek.

„Stříbrný měsíc když plá tak se má milá ptá…“ Hej, hej, sesterstvo a bratrstvo, hrával nám to přes železnou oponu „prohnilý a dekadentní Luxembourg“… Ta melodie je nad roušku i s respirátorem, je spolehlivě coronacidní. Ivě Míkové dík (poslala záznam po e-mailu), jsme zase na chvíli ve společném kruhu. Nazdar – zdar! Honza Šolc – Kol.

Letos zemřelý br. Zdeněk Navrátil – Fetišek, ŘSV stále promýšlel situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”. Ovšem jestliže dokázal skauting přežít dodnes, bude to proto, že dokázal formulovat svůj zákon – br. Fetišek to tak vnímá a mj. vysvětluje, proč je obdobou křesťanského desatera. Vzpomínku br. Fetiškovi věnoval také br. J. Čejka – Péguy věnováním svého textu – ke stažení zde.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

Skautský institut nabízí k přehrání film Hledání Lilie i Skauti bez lilie – oba filmy zůstávají trvale k dispozici všem, kdo mají přístup na internet; připomíná skautské osobnosti i skautský životní styl.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení